ਗੁਆਂਗਡਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਿਕ (ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ- “ਬੌਬ”) ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ “ਲਾਈਵ” (南方+) ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ।